Governance quotes

Wij hopen dat dit boek ook voor u een hulpmiddel kan zijn bij uw governancevraagstukken

Het is in het belang van de deelnemers dat DNB vooraf in kennis wordt gesteld van de oprichting van een nieuw fonds en dat zij ook de bestuurders tijdig kan toetsen

Het bestuur maakt heldere afspraken over zijn beleidsuimte

Als een pensioenfonds balans weet te vinden tussen de bestuurs-, toezicht- en verantwoordingsfunctie kan het de pensioenovereenkomst optimaal uitvoeren

Los van de ontwikkeling van de risicoverdeling in het pensioencontract zijn er andere goede redenen voor het handhaven van de rol van de werkgever in het bestuurd

Zo moet in de statuten een regeling worden opgenomen voor geschillen over goedkeuringsbesluiten

Een authentiek afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten

De verwachting van de partijen is dat de bevordering van de diversiteit in de pensioenorganen een enome positieve stimulans krijgt

Het gaat er om dat de bestuurder voldoende kennis en ervaring heeft, en professioneel gedrag tentoonspreidt

Mensen moeten voldoende tijd hebben voor bestuurs- en toezichtfuncties, zowel buiten als binnen de pensioensector

Kern van die regels is dat de beloningsstructuur bij de het pensioenfonds er niet toe mag leiden dat er meer risico's worden genomen dan aanvaardbaar is voor dat fonds

Het bestuur evalueert daartoe in elk geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met een steeds complexere omgeving

Na een periode van vijf jaar zal worden geëvalueerd hoe het stelsel van intern toezicht functioneert

Stoomlijning van taken en organen heeft tot doel de bestuurbaarheid te vergroten en de bureaucratie te verminderen

Het eigen onderzoek van DNB kan aanleiding zijn tot een formele hertoetsing

Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt

Het bestuur dient aantoonbaar zodanige expertise te bezitten op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer dat het in staat is initiërend op te treden

Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de keuzes over verantwoord beleggen

Het bestuur zorgt dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding

Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de accountant en de actuaris

Het bestuur zorgt voor een adequaat comunicatiebeleid

Het bestuur staat open voor kritiek en leert van fouten

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen wijzigt ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling