Nieuws

Code Pensioenfondsen 2018 (ingedeeld naar thema)

05-10-2018

Bron: Staatsblad  De Code Pensioenfondsen 2014 is op 3 oktober 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. De Code is bondiger geworden en anders gestructureerd. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven….

Lees meer

Behandeling evaluatie Wvbp. Is sprake van selectieve perceptie?

04-10-2018

Bron: Pensioen & Praktijk In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen kwam een groot aantal onderwerpen naar voren, met uiteindelijk zes aanbevelingen. Zou er sprake kunnen zijn van…

Lees meer

Kamerbrief beantwoording nadere vragen evaluatie Wvbp

28-09-2018

Bron: Rijksoverheid Minister Koolmees (SZW) gaat in deze brief aan de Eerste Kamer in op de vragen van de fracties van D66 en de PvdA bij de evaluatie van de…

Lees meer

Kamerbrief Verzamelbrief pensioenonderwerpen

27-09-2018

Bron: Rijksoverheid  Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over verschillende pensoenonderwerpen. Voornamelijk de volgende kop is van belang voor de governance: Benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan…

Lees meer

Verzamelwet pensioenen 2019 en trackchanges versie Pensioenwet

21-09-2018

Op 1 mei 2018 is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Vanaf 1 mei 2018 tot 25 mei 2018 stond dit concept voorstel open ter consultatie. Het…

Lees meer

Tijdelijke pagina DNB implementatie EU Richtlijn (EU 2016/2341) betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

10-09-2018

Bron: DNB  DNB heeft een tijdelijke pagina op Open Boek Toezicht en daar zal DNB al haar publicaties over de implementatie van deze richtlijn plaatsen. Dat betreft nieuwsberichten, presentaties bij…

Lees meer

DNB onderzoek naar uitbesteding en beheersing risico’s

23-08-2018

Bron: DNB  DNB heeft op basis van een self-assessment een onderzoek gedaan naar uitbesteding en de beheersing van het uitbestedingsrisico onder 37 pensioenfondsen. Uitkomsten onderzoek De uitkomsten van het onderzoek…

Lees meer

Trackchanges versie Pensioenwet

10-08-2018

De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet Pensioenen 2017, de Wet waardeoverdracht klein pensioen…

Lees meer

Concept wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 in trackchanges

16-07-2018

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 2 mei 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het concept wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen…

Lees meer

Reactie Swalef internetconsultatie AMvB IORP II

05-07-2018

Printen? Klik hier voor het PDF. Op 7 juni 2018 werd het besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn gepubliceerd. In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband…

Lees meer

Trackchanges versie van de Pensioenwet

11-06-2018

Trackchanges versie van de Pensioenwet De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet…

Lees meer

Kamerbrief antwoorden nadere vragen bij de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

10-06-2018

Bron: Rijksoverheid Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Eerste Kamer op nadere vragen bij de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Ook informeert minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen | Deel IV

28-05-2018

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) 8 maart 2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie…

Lees meer

Implementatie IORP II-richtlijn

09-05-2018

  Implementatie IORP II-richtlijn Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in…

Lees meer

Verzamelwet Pensioenen 2017 | Inwerkingtreding

07-05-2018

Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over de Verzamelwet Pensioenen 2017 van 28 december 2017. Verzamelwet Pensioenen 2017 Inwerkingtreding Op 10 april 2018 is het inwerkingtredingsbesluit…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel III

03-05-2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de opdracht verleend aan Regioplan Beleidsonderzoek en aan Swalef Pensioenjuristen en Academie om de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) te evalueren….

Lees meer

Uitkomsten onderzoek beheersing risico belangenverstrengeling

29-04-2018

Bron: DNB DNB heeft vervolgonderzoek gedaan naar de beheersing van het risico op belangenverstrengeling en corruptie in de pensioensector. Hieruit komt naar voren dat de risicoanalyse over het algemeen op orde…

Lees meer

Nieuwe formulieren zorgen voor snellere toetsing

29-04-2018

Bron: DNB DNB streeft naar snellere doorlooptijden voor de toetsingen van bestuurders en overige (mede-)beleidsbepalers. Als een aanvraag in één keer volledig wordt ingediend, kan DNB sneller tot een oordeel komen….

Lees meer

Verslag n.a.v. bijeenkomsten bij Swalef over de Evaluatie Wvbp

20-04-2018

Maart/april 2018 verslag naar aanleiding van bijeenkomsten bij Swalef in verband met evaluatie Wvbp Op 8 maart 2018 is de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel II

20-04-2018

  Vooraf Op 29 maart 2018 en dinsdag 3 april 2018, ontvingen wij ruim 40 relaties. Wij praatte hen bij over het evaluatierapport Wet versterking bestuur pensioenfondsen waar wij aan…

Lees meer

Tweede kamer neemt motie over diversiteit in pensioenfondsbesturen aan

06-04-2018

Bron: Tweede Kamer 3 april 2018 is de motie van het lid Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen aangenomen. De minister van SZW heeft toegezegd met de pensioensector…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) | Deel I

29-03-2018

  Vooraf Vandaag, 29 maart 2018, en dinsdag 3 april 2018, ontvangen wij ruim 40 relaties. Wij mogen hun bijpraten over het evaluatierapport Wet versterking bestuur pensioenfondsen waar wij aan…

Lees meer

Evaluatie Wvbp Samenvattende punten

15-03-2018

Dit nieuwsbericht is het eerste bericht in de serie: ‘Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen’. Houd www.swalef.nl en www.governancepensioenfonds.nl in de gaten voor nieuws omtrent de evaluatie van de Wet versterking…

Lees meer

Wie is geschikt als pensioenfondsbestuurder of (mede)beleidsbepaler?

09-03-2018

Bron: Pensioen Magazine Nadat De Nederlandsche Bank op 16 december 2016 de ‘Guidance normenkader beleggingskennis, verwacht niveau beleggingskennis bestuurders’ had gepubliceerd, en vooruitlopend op de evaluatie van de Wet versterking…

Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen 8 maart 2018

09-03-2018

Op 8 maart 2018 is de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verzonden. Swalef heeft hieraan mee mogen werken. Benieuwd naar deze evaluatie klik dan hier .

Lees meer

MvA: Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen

27-09-2017

Bron: Memorie van Antwoord van de Verzamelwet Pensioenen 2017 (25 september 2017) Klik hier voor de volledige Memorie van Antwoord. In de op 25 september 2017 verschenen Memorie van Antwoord…

Lees meer

Verkiezingen voor bestuursleden mogen niet achterwege gelaten worden, dit is in strijd met de Pensioenwet

20-09-2017

Onlangs is er een interessante uitspraak geweest over de verkiezingen van bestuursleden. Volgens de Pensioenwet mogen gepensioneerden hun eigen bestuurders (afgevaardigden werkgevers, werknemers en gepensioneerden) kiezen, door midden van verkiezingen….

Lees meer

Uitgangspunten DNB-onderzoeken naar governance

04-07-2017

DNB voert al een aantal jaar onderzoeken uit naar pensionfund governance. De afgelopen maanden waren die onderzoeken in het bijzonder gericht op gemengde besturen en intern toezicht. DNB geeft op…

Lees meer

Verzamelwet Pensioenen 2017: invoering Raad van Toezicht

08-06-2017

Op 7 juni 2017 werd de Verzamelwet Pensioen 2017 behandeld in de Tweede Kamer. Een van de punten in deze wet, is het verplichtstellen van een raad van toezicht voor…

Lees meer

Zelfevaluatie pensioenfondsen: van verplichting naar overtuiging

01-06-2017

DNB heeft eind 2016, begin 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zelfevaluaties bij 50 middelgrote pensioenfondsen. Op de website van De Nederlandsche Bank, vertellen toezichthouders Maja Maric en Guurtje…

Lees meer

DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen

01-05-2017

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsingen. De informatievoorziening is verbeterd, de interne werkwijze aangepast en DNB en AFM hebben nadere stappen…

Lees meer

Kamerbrief diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders

12-04-2017

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft per brief van 11 april 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over de diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders. Klijnsma heeft in een recentelijk overleg met…

Lees meer

Externe vs. paritaire bestuurders

20-03-2017

In de diverse bestuursmodellen van pensioenfondsen die sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2014 van dit gedeelte van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gelden, is er de mogelijkheid of verplichting…

Lees meer

Algemene richtlijnen toetsing bestuurders en commissarissen door DNB

24-02-2017

Als onderdeel van haar wettelijke taak, toetst DNB of (beoogd) bestuurders en commissarissen van financiële instelling geschikt zijn om hun functie te vervullen en hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Op…

Lees meer

Samenvatting onderzoek naar de werking VITP-Toezichtcode

09-02-2017

Op 1 juli 2014 is de VITP-Toezichtcode in werking getreden. De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioenfondsen (hierna: VITP) heeft een Monitoring Commissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving van…

Lees meer

Verplichting Raad van Toezicht per 1 juli 2017

08-02-2017

Per 1 juli 2017 geldt bij ondernemingspensioenfondsen met meer dan euro 1 miljard beheerd pensioenvermogen de verplichting een Raad van Toezicht in te stellen, met uitzondering van de verzekerde pensioenfondsen,…

Lees meer

Rapport werking VITP-Toezichtcode

01-02-2017

De Erasmus School of Law heeft in opdracht van de Monitorings Commissie van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) de werking en de naleving van de VITP-Toezichtcode verricht. De onderzoekers…

Lees meer

Motie Van Weyenberg over diversiteit pensioenfondsen aangenomen

25-01-2017

Een motie van het lid Van Weyenberg (D66) over diversiteit van pensioenfondsbesturen is op 24 januari aangenomen door de Tweede Kamer. De regering wordt in de motie opgeroepen om de…

Lees meer

Rapport over de naleving van de Code Pensioenfondsen

17-01-2017

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de rapportage ‘Werken aan vertrouwen’ in ontvangst mogen nemen van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Met dit rapport wordt verslag gedaan…

Lees meer

Wijziging Code Pensioenfondsen

22-12-2016

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van…

Lees meer

AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow

14-12-2016

Er is brede steun in de financiële sector voor het doel en het belang van de toetsingen van bestuurders en commissarissen. Goede toetsing wordt gezien als een belangrijk instrument dat…

Lees meer

Wet op de ondernemingsraden (WOR) in combinatie met de Code rechtstreeks verzekerde regelingen

13-12-2016

Noodzaakt de wijziging in de WOR tot aanpassing van de Code rechtstreeks verzekerde regelingen? Wet op de ondernemingsraden Per 1 oktober 2016 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd…

Lees meer

Toezicht Vooruitblik 2017 van DNB

06-12-2016

In de laatste week van november publiceerde DNB de Toezicht Vooruitblik 2017 waarin financiële instellingen kunnen lezen wat zij van DNB kunnen verwachten in 2017. En wat DNB van de…

Lees meer

Reactie: De volgorde der dingen in relatie tot de opdrachtaanvaarding (TPV 2016/3)

01-12-2016

In het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken van oktober 2016 geeft Monica Swalef haar visie op de opdrachtaanvaarding. Lees hier het artikel.

Lees meer

Beantwoording Kamervragen over toetsing van pensioenfondsbestuurders door De Nederlandsche Bank

23-11-2016

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) over de toetsing van pensioenfondsbestuurders door De Nederlandsche Bank. Uit de antwoorden blijkt dat Pensioenfondsen in…

Lees meer

DNB publiceert de ‘Toezicht vooruitblik 2016’: aandacht voor integriteitsrisico’s blijft een prioriteit voor DNB

20-11-2016

Maandag 16 november 2015 publiceerde DNB de ‘Toezicht vooruitblik 2016’. De ‘Toezicht vooruitblik’ omvat het prudentiële en het integriteitstoezicht. De prioriteiten voor het reguliere en het thema-gebaseerde toezicht in 2016…

Lees meer

Toetsing pensioenfondsbestuurders door De Nederlandsche Bank

09-11-2016

In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling is in artikel 29 vastgelegd dat De Nederlandse Bank (hierna: DNB) de geschiktheid en betrouwbaarheid van kandidaat (mede)beleidsbepalers van een pensioenfonds…

Lees meer

Pensioenfondsen weinig transparant over beloning bestuur

09-11-2016

Minder dan 50 procent van de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen geeft inzicht in de vaste vergoedingen aan de bestuurders. Minder dan een kwart geeft daarbij voldoende informatie over de tijdsbesteding van…

Lees meer

Beantwoording Kamervragen over toetsing pensioenfondsbestuurders

04-11-2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over de toetsing van pensioenfondsbestuurders door de Nederlandsche Bank. Van de op…

Lees meer

D66 stelt kamervragen over geschiktheidstoets zittende bestuurders

17-10-2016

D66-kamerlid Steven van Weyenberg wilt van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken weten of het waar is dat zittende pensioenfondsbestuurders in principe geen geschiktheidstoets hoeven af te leggen bij De…

Lees meer

Beleidsplan EIOPA en Governance

12-10-2016

Op 4 oktober jl. publiceerde EIOPA, de Europese toezichthouder op de pensioen- en verzekeringssector, het beleidsplan voor de jaren 2017 – 2019. In het beleidsplan heeft EIOPA de strategische richting…

Lees meer

Onderzoek kwaliteit zelfevaluaties pensioenfondsen

08-09-2016

DNB gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van zelfevaluaties van pensioenfondsen door middel van een vragenlijst en interviews. De feedback van deelnemende bestuursleden wil DNB gebruiken om good practices met…

Lees meer

DNB versterkt het intern toezicht door de visitatiecommissie

03-06-2016

Twee derde van de pensioenfondsen heeft het intern toezicht ingericht door middel een jaarlijkse visitatie. DNB heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de houding van het bestuur ten opzichte van…

Lees meer

Ombudsman Pensioenen in Code Pensioenfondsen

15-04-2016

1 april 1995 is de Ombudsman Pensioenen geïntroduceerd. De afgelopen twintig jaar heeft de Ombudsman Pensioenen zijn diensten meer dan bewezen in diverse klachten en geschillen van burgers bij de…

Lees meer

In verband met wet Pensioencommunicatie: stand van zaken aanpassingen Pensioenregister

03-03-2016

Op 1 maart 2016 heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken over de aanpassingen van het Pensioenregister. Het Pensioenregister is op dit moment…

Lees meer

Pensioenfederatie: Diversiteit beter toepassen

17-02-2016

Het nalevingsonderzoek in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen wijst uit dat bijna 95 procent van de normen in de Code wordt nageleefd. De Pensioenfederatie is blije met deze uitkomst. Lees…

Lees meer

Pensioenfederatie: Inspanningen op governancegebied meer laten zien

15-02-2016

Het nalevingsonderzoek in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen wijst uit dat bijna 95 procent van de normen in de Code wordt nageleefd. De Pensioenfederatie vindt dit een positieve uitkomst….

Lees meer

APF en governance

02-02-2016

De wet versterking bestuur pensioenfondsen De Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft per 1 juli 2014 de governance van pensioenfondsen versterkt. In deze wet zijn vijf bestuursmodellen geïntroduceerd. Bestuur, intern toezicht…

Lees meer

Herziening Nederlandse corporate governance code, ook interessant voor pensioenfondsen

01-02-2016

Vorige week presenteerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (ook wel de Commissie-Van Maanen) een voorstel voor de herziening van de Nederlandse corporate governance code. De Commissie-Van Maanen heeft zich…

Lees meer

Resultaten onderzoek naleving Code Pensioenfondsen bekend

19-01-2016

Uit de eerste nalevingsrapportage in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen blijkt dat bijna 95 procent van de normen in de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd. Tegelijkertijd is geconstateerd dat pensioenfondsen…

Lees meer

Eerste kamer aanvaardt wet

22-12-2015

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 december na een debat met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Wet algemeen pensioenfonds zonder stemming aanvaard. Ook de Novelle Wet algemeen pensioenfonds werd…

Lees meer

Het einde van corporate governance in Nederland

22-12-2015

Toen John de Mol dit jaar een belang van 5% in TomTom had verworven, was in deze krant te lezen: ‘John wil niet achter het stuur van de bus gaan…

Lees meer

De plaats van het verantwoordingsorgaan in de governance pensioenfondsen

22-12-2015

Onzekere financiële markten, de vergrijzing en de ontgroening vormden in 2014 de aanleiding voor de wetgever om door middel van de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ onder meer de deskundigheid van…

Lees meer

Pensioensector is wel betrokken bij de samenleving

22-12-2015

Het blijkt een hardnekkig misverstand: institutionele beleggers die aandacht schenken aan duurzaamheid en daarover in dialoog gaan met de ondernemingen waarin zij beleggen, hebben kennelijk minder oog voor rendement. Terwijl…

Lees meer

Kamerbrief over inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

14-10-2015

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer een brief over het inzagerecht van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan in contracten en kosten van het pensioenfonds. Download hier de…

Lees meer