Wijzigingen boek

Aandacht voor diversiteit in pensioenfondsbesturen

Naar aanleiding van conclusies van de Monitoringscommissie heeft de Pensioenfederatie in juni 2016 een handreiking gepubliceerd over diversiteit. Het doel van de handreiking is om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de diversiteitsdoelstellingen die in de Code Pensioenfondsen zijn opgenomen. De handreiking geeft een aantal ‘aanknopingspunten’ dat behulpzaam kan zijn bij het meer divers maken van pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen en belanghebbendenorganen. Lees hier verder.

Resultaten onderzoek naleving Code Pensioenfondsen bekend | 19 januari 2016

Uit de eerste nalevingsrapportage in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen blijkt dat bijna 95 procent van de normen in de Code Pensioenfondsen wordt nageleefd. Tegelijkertijd is geconstateerd dat pensioenfondsen in de jaarverslagen niet expliciet benoemen hoe een bepaalde norm wordt nageleefd. Lees hier verder.

 

Brief Klijnsma inzagerecht Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan | 14 oktober 2015

In haar brief  informeert Klijnsma de Kamer over vragen over het inzagerecht van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan in contracten en kosten van het pensioenfonds. Ook gaat Klijnsma kort in op de taak van deze organen omdat er een relatie bestaat tussen de informatie die verstrekt wordt aan een bepaald orgaan en de taak van het betreffende orgaan. Ook wordt de wenselijkheid van een inzagerecht voor deelnemers besproken. Lees hier verder .

APF en governance

Met de introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) per 1 januari 2016 wijzigen een aantal wettelijke bepalingen in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, echter alleen waar het het APF betreft.

Wij hebben de wijzigingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Eerst vertellen we duidelijk wat er wijzigt, daarna volgen de wijzigingen per wetsartikel. Daarnaast hebben we de wetteksten vanaf 1 januari 2016 vergeleken met die tot en met 31 december 2015 vergeleken. Lees hier verder.

Pensioenwet Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Oude sub j is komen te vervallen en een vervangen door onderstaande:

Artikel 115a.Taken verantwoordingsorgaan

 1. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
 2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
 3. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  a. het beleid inzake beloningen;
  b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
  d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en
  geschillenprocedure;
  e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en
  voorlichtingsbeleid;
  f.  gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het
  pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het
  pensioenfonds;
  g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  i.  het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld
  in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
  j.  de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de
  premiecomponenten.
 4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, vijfde lid.
 5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het derde lid bedoelde besluiten.
 6. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.